Články

Výber vhodného tlačového papiera do laserovej tlačiarne.

Zvolením správneho papiera alebo iného média znižujete riziko spojené s tlačou. V tomto článku si uvedieme všeobecné pokyny pre výber správneho tlačového média podľa odporúčania výrobcu.

Typy médií bežne používaných v tlačiarňach:

 

 • Papier
 • Priehľadné fólie
 • Obálky
 • Nálepky
 • Štítky

 

Papier

Budeme sa venovať papieru, keďže využívanie ostatných médií je úzko späté s konkrétnym typom tlačiarne, jeho softvérom a nastavením.

K dosiahnutiu najlepších výsledkov tlače je odporúčané používať 75 g/m2 xerograficky papier s dlhým vláknom. Kancelárske papiere navrhnuté pre bežné kancelárske používanie môžu tiež poskytovať prijateľnú kvalitu tlače.

 

Poznámka: Určité typy papiera sa nebudú tlačiť pri maximálnej rýchlosti tlače.

 

Pred zakúpením väčšieho množstva akéhokoľvek typu tlačových médií, si tieto najprv ovzorkujte, vytlačením niekoľkých vzoriek. Pri výbere tlačového média berte do úvahy jeho gramáž, obsah vlákna a farbu.

Počas tlače na laserovej tlačiarni sa papier zahrieva na vysoké teploty až do 210°C. Používajte len papier odolný týmto teplotám, ktorý nefarbí alebo neuvoľňuje nebezpečné emisie do ovzdušia. Overte si u výrobcu alebo predajcu, či je vami zvolený typ papiera vhodný do laserových tlačiarní.

Pri vkladaní papiera berte do úvahy odporúčanú stranu tlače média uvedenú na balení papiera a podľa toho médium vkladajte do zásobníka.

 

Technické údaje o papieri

Nasledovné charakteristiky papiera ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť tlače. Pri prehodnocovaní skladu papiera je potrebné tieto pravidla brať do úvahy:

 

Gramáž

V zabudovanom a voliteľnom zásobníku dokáže tlačiareň automaticky podávať papier s dlhým vláknom s gramážou od 60 do 90 g/m2 a v manuálnom podávači papier s dlhým vláknom s gramážou od 60 do 163 g/m2. Tlačiareň nemusí správne natiahnuť papier ľahší ako 60 g/m2, čo môže spôsobiť zaseknutie papiera. Ako už bolo spomenuté, k dosiahnutiu najlepších výsledkov tlače používajte xerograficky papier s dlhým vláknom a gramážou 75 g/m2. Pri používaní papiera užšieho ako 182 x 257mm dbajte na to, aby bola gramáž papiera vyššia, 90 g/m2.

 

Vlnenie

Vlnenie je tendencia média vlniť sa na jeho okrajoch. Nadmerné vlnenie môže spôsobiť problémy s jeho podávaním. Vlnenie môže nastať po prechode papiera tlačiarňou, kde je papier vystavený vysokým teplotám. Taktiež skladovanie rozbaleného papiera na horúcich, vlhkých, chladných a suchých miestach, dokonca aj v zásobníkoch, môže prispieť k vlneniu papiera pred samotnou tlačou a môže spôsobiť problémy s podávaním.

 

Hladkosť

Stupeň hladkosti papiera priamo ovplyvňuje kvalitu tlače. Ak je papier príliš hrubý, toner sa nezapečie do papiera správne, čo ma za následok nižšiu kvalitu tlače. Ak je zas papier príliš hladký, môže spôsobiť problémy s podávaním papiera alebo kvalitou tlače. Hladkosť papiera musí byť medzi 100 a 300 Sheffieldovych bodov; avšak najlepšiu kvalitu tlače vytvára hladkosť medzi 150 a 250 Sheffieldovymi bodmi. Ak používate papier s hodnotou Sheffieldovych bodov vyššou než 350, zmeňte typ papiera na triedu „Rough Cotton“.

 

Obsah vlhkosti

Množstvo vlhkosti v papieri tiež ovplyvňuje kvalitu tlače a rovnako aj schopnosť tlačiarne správne podávať papier. Papier preto počas skladovania radšej ponechajte v jeho pôvodnom obale až do momentu jeho používania. Obmedzí sa tým vystavovanie papiera zmenám vlhkosti, ktoré môžu znehodnotiť jeho charakteristiky.

Papier v jeho pôvodnom balení treba najprv prispôsobiť tlačovým podmienkam a to tak, že ho na 24 až 48 hodín pred samotnou tlačou uskladníte pri rovnakých okolitých podmienkach, akým je vystavená tlačiareň; papier sa tak v nových podmienkach stabilizuje. Čas uskladnenia predĺžte v prípade, že podmienky transportu papiera sú veľmi odlišné od podmienok okolitého prostredia tlačiarne. Hrubý papier môže tiež vyžadovať dlhší čas kvôli hmotnosti materiálu.

 

Smer vlákien

V smere šírky papiera je vlákno je buď dlhé, alebo krátke. Pre akosť 60 až 90 g/m2 sa odporúča papier s dlhým vláknom.

 

Zloženie vlákna

Väčšina vysokokvalitného xerografického papiera je vytvoreného z 100% chemicky zvlákneného dreva. Toto zloženie poskytuje papieru vysoký stupeň stability s menšími problémami podávania papiera a lepšou kvalitou tlače. Tieto vyššie akosti papiera obsahujú aj bavlnené vlákna.

 

Nevhodný papier

Tieto papiere sa podľa výrobcov tlačiarní neodporúča používať:

 • Chemicky impregnované papiere používané na vytváranie kópii bez indiga, známe tiež ako samoprepisovacie papiere, alebo samoprepisovacie kopírovacie papiere (CCP alebo NCR).
 • Predtlačené papiere s chemikáliami, ktoré môžu poškodiť tlačiareň.
 • Predtlačené papiere, ktoré sa môžu poškodiť teplotou zapekacieho valca tlačiarne.
 • Predtlačené papiere, ktoré vyžadujú registráciu (precízne umiestnenie tlače na strane)
 • Kriedový papier (kancelársky papier), syntetický papier, termálny papier.
 • Papier s hrubými okrajmi, hrubý alebo ťažký štruktúrovaný papier alebo točený papier.
 • Recyklovaný papier s gramážou menšou než 60 g/m2.

 

Výber papiera

Dodržiavaním nasledovných pokynov predchádzate zaseknutiu papiera a slabej kvalite tlače:

 • Vždy používajte nový a nepoškodený papier.
 • Predtým ako založíte papier do tlačiarne, poriadne ho poohýbajte, prevzdušnite a vyrovnajte.

 

 

 • Pred vložením papiera do tlačiarne si zistite stranu tlače papiera. Takéto informácie je zvyčajne možné nájsť na balení papiera.
 • Pred vkladaním papiera do tlačiarne dbajte na to, aby bol stoh papiera narovnaný a pod indikátorom maximálneho naplnenia. Nesprávne vkladanie môže spôsobiť zaseknutie papiera.
 • Nepoužívajte papier, ktorý ste strihali alebo orezávali.
 • Nikdy nemiešajte rôzne veľkosti, gramáže alebo typy papiera v rovnakom zdroji tlačových médií; dôsledkom takéhoto miešania je zaseknutý papier.
 • Nevyberajte zásobníky počas tlače alebo inej rozbehnutej úlohy

 

Výber predtlačených formulárov a hlavičkového papiera

Pri výbere predtlačených formulárov a hlavičkového papiera sa riaďte nasledovnými pokynmi:

 • Pre čo najlepšie výsledky používajte papier s gramážou 60 až 90 g/m2 a dlhým vláknom.
 • Používajte len formuláre a hlavičkový papier vytvorené ofsetovou alebo vyrývanou tlačou.
 • Vyhnite sa používaniu papiera s drsným alebo príliš vzorovaným povrchom.
 • Používajte papier s potlačou z teplu odolným atramentom vhodný na použitie do xerografických kopírovacích strojov. Atrament musí odolať teplote 210°C bez rozpustenia alebo vypúšťania škodlivých emisií.